Vloger “Ông chú Hàn Quốc” xin lỗi người Việt Nam!

https://www.youtube.com/watch?v=wPYelWOY-dI